การติดตามป่าของชุมชน

การติดตามป่าของชุมชน

การเฝ้าระวังและดูแลรักษาป่าที่ดี คือการติดตามป่าด้วยชุมชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ การติดตามป่าของชุมชน คือ กระบวนการเก็บบันทึกและนำเสนอข้อมูลป่าไม้เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของป่าไม้ด้วยข้อมูลที่เปิดเผยได้ และผลของการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน บางชุมชนยังได้นำประเพณี วัฒนธรรม และวิถีการดำรงชีพมาผสมผสานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิตอล เพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ทำให้เกิดความไว้วางใจและความโปร่งใสในการจัดการป่าไม้ร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชน

เครื่องมือในการติดตามป่าของชุมชน

  • การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ผ่าน Web GIS Portal ซึ่งเครื่องมือหลักในการติดตามป่าของชุมชนที่สามารถทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลอย่างทันเวลา และเปิดเผยให้สาธารณะได้ร่วมติดตามการจัดการป่าของชุมชนไปพร้อมกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการป่าชุมชนและทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายการได้รับสิทธิการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและถูกต้องตามกฎหมาย Web GIS Portal ประกอบด้วยข้อมูลด้านที่ดินป่าไม้ ด้านเกษตรกรรม ด้านการจัดการภัยพิบัติ และด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านที่ดินป่าไม้ที่เป็นส่วนสำคัญที่แสดงข้อมูลขอบเขตที่ดินประเภทต่างๆตามกฎหมาย และขอบเขตที่ดินรายแปลง รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของชุมชน
  • การติดตามป่าของชุมชนสามารถดำเนินการในรูปแบบของการสำรวจป่า ซึ่งชุมชนต่าง ๆ ที่มีการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทยมีการดำเนินการมาอย่างยาวนานแล้ว โดยชุมชนจะมีการจัดแบ่งสมาชิกชุมชนเพื่อทำการตรวจตรา และทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า
  • และภายใต้ www.thaicfnet.org พวกเราสามารถร่วมการติดตามป่าของชุมชนได้ทั่วประเทศ โดยทุกท่านสามารถร่วมเรียนรู้เรื่องราวของป่าของชุมชนต่าง ๆ และให้การสนับสนุนการทำงานของชุมชนผ่านพื้นที่แห่งนี้