สถานการณ์ป่าไม้

สถานการณ์ป่าไม้

ป่าคือบริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด มีขนาดที่แตกต่างกันและมีจำนวนของต้นไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น เช่น สร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ หรือมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ตามการนิยามของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.2562 "ป่าไม้" หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่ามีไม้ยืนต้นปกคลุม เป็นผืนต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์) และหมายรวมถึงพื้นที่เหล่านี้

  1. พื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นอยู่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากกิจกรรมการจัดการป่าไม้แบบ ตัดหมด (Clear-cutting) แต่สามารถสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืช (Regeneration) ภายใน 5 ปีหรือมากกว่า 5 ปี
  2. พื้นที่ถนนป่าไม้แนวกันไฟ และพื้นที่โล่งขนาดเล็กอื่น ๆ ที่เกิดจากกิจกรรม การจัดการป่าตามหลักวิชาการ ไม่รวมถึงถนนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการคมนาคมเป็นหลัก
  3. พื้นที่ที่มีต้นไม้เป็นแถบหรือแนว ที่มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์) และกว้างมากกว่า 20 เมตร
  4. พื้นที่ป่าชายเลนในเขตน้ำขึ้นน้ำลงของทะเล โดยไม่คำนึงถึงว่าพื้นที่นั้นได้รับ การจำแนกให้เป็นพื้นที่ดินหรือไม่ก็ตาม และรวมถึงป่าบุ่ง ป่าทาม และป่าอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
  5. พื้นที่ที่มีไผ่ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่อง รวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้

หรือหากพิจารณาตามกฎหมาย "ป่า" หมายถึง ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน (พรบ.ป่าไม้)ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับป่าปกคลุม