สถานการณ์ป่าไม้

สุขภาพป่าไทย

จำนวนพื้นที่ป่าที่คงเหลือในปัจจุบัน

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 102,353,484.76 ไร่ หรือร้อยละ 31.64 ของพื้นที่ประเทศ (ข้อมูลจากโครงการจัดทำสถานภาพป่าไม้ พ.ศ. 2563, กรมป่าไม้)

ประเภท เนื้อที่ (ไร่) %
พื้นที่อนุรักษ์ 56,955,545.55 55.65
ป่าชุมชนตาม พรบ. 2562 4,811,516.51 4.70
พื้นที่อื่นๆ 40,586,422.70 39.65
รวม 102,353,484.76 100
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย แผนที่พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

การลด/เพิ่มขึ้นของป่า (ข้อมูลจากโครงการจัดทำสถานภาพป่าไม้ พ.ศ. 2563, กรมป่าไม้)

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2563 สามารถพิจารณาเป็นสองช่วงเวลา (เนื่องจากมาตราส่วนที่ข้อมูลแผนที่แตกต่างกัน) ได้แก่

  • ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2516 2541: รวมระยะเวลา 26 ปี): พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 138,566,875.00 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2516 เหลือ 81,076,250.00 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2541 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 2,211,177.88 ไร่ต่อปี
  • ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2543 2563: รวมระยะเวลา 20 ปี): พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 106,319,237.50 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2543 เหลือ 102,353,484.76 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2563 หรือคิดเป็นอัตรำกำรลดลงของพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 198,287.64 ไร่ต่อปี หากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ระหว่าง ปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 พบว่าพื้นที่ป่าไม้ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาลดลง 130,587.94 ไร่
ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

สาเหตุการลดลงของป่า (ข้อมูลจากยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579) สาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ดังนี้

  • การบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อการเกษตรและรีสอร์ท (การเปลี่ยนพื้นที่ป่าธรรมชาติไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่น พืชอาหาร และพืชพลังงาน และการสร้างรีสอร์ท)
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ถนน อ่างเก็บน้าเพื่อการเกษตร แนวสายไฟฟ้า)
  • การทำเหมืองแร่
  • การลักลอบ ตัดไม้
  • ไฟป่าที่ขาดการควบคุม