กฎหมายและนโยบายป่าไม้ของไทย

กฎหมายและนโยบายป่าไม้ของไทย

มาตราการสำหรับการจัดการที่ดินในเขตป่ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและส่งผลถึงอนาคตของประชาชนทุกคนที่อาศัยและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ จึงเป็นความจำเป็นที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ที่ดินในเขตป่าไม้แบ่งออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับปัจจัยทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ของประชาชน กฎหมายที่มีการปรับปรุงและประกาศใช้ขึ้นใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมา คือ พ.ร.บ.ป่าชุุมชน 2562 และแก้ไขปรับปรุุงกฎหมายเดิม ทั้ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 พ.ร.บ.อุุทยานแห่งชาติ 2562 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และการปรับเปลี่่ยนการบังคับใช้กฏหมายอีก 1 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ส่่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จึงมีสาระสำคัญที่แสดงถึงความพยายามในการจัดสรรที่ดินป่าไม้ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนควบคู่การฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตป่าในฐานะที่มีการพึ่งพิงทรัพยากรโดยตรง