องค์กรและหน่วยงานที่ทำงานด้านป่าชุมชน

องค์กรและหน่วยงานที่ทำงานด้านป่าชุมชน

ตามประกาศของกรมป่าไม้ เรื่องการจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน ในปัจจุบันมีองค์กรจำนวน 198 องค์กรที่ได้ทำการจดแจ้งไว้ โดยวัตถุประสงค์ของระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2562 คือ "การจดแจ้งการเป็นองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการจัดการป่าชุมชน อันนำไปสู่ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน"

นอกจากนี้องค์กรภาคประชาสังคมที่ได้จดแจ้งจะได้เข้าอยู่ในรายชื่อบัญชีของกรมป่าไม้ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับการคัดเลือกโดยกรมป่าไม้ เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน รวมถึงได้รับสิทธิในการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 ระดับ ถือเป็นตัวแทนสำคัญของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าไม้

ดูตารางข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน