องค์กรและหน่วยงานที่ทำงานด้านป่าชุมชน

องค์กรและหน่วยงานที่ทำงานด้านป่าชุมชน

เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองเกิดจากการรวมตัวของภาคประชาสังคมทั่วประเทศไทย ที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพลเมืองให้มีบทบาทในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม ทั้งในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และสร้างรูปธรรมการวางแผนการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ การตรวจสอบและติดตามในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้แก่คนทุกกลุ่ม โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง เช่น เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่ดินป่าไม้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรีในการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ และผลักดันสู่กระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย รวมถึงพัฒนาศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิในการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม

คำว่าป่าไม้ภาคพลเมืองนั้นครอบคลุมทั้ง "ป่าชุมชน" และป่าของบุคคลทั้งโดยนิตินัย และพฤตินัย ของป่าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ป่าสงวน และป่าชายเลน หรือป่าครอบครัว ทั้งในพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมือง โดยมองมิติต่าง ๆ ของการจัดการป่าชุมชนทั้งสิทธิการถือครองที่ดิน การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน สิทธิที่จะได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ภารกิจเครือข่ายป่าไม้พลเมือง

บทบาทหลักของเครือข่ายคือ การสร้างเวทีกลางและกระบวนการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกับองค์กรป่าชุมชนและเครือข่ายในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ สร้างการมีส่วนร่วมในการผลักดันกลไกการบริหารจัดการป่าไม้ รวมถึงสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายป่าชุมชนโดยการพัฒนาโครงสร้างการทำงาน สร้างผู้นำ การบริหารองค์กรโดยมุ่งเน้นให้เกิดธรรมาภิบาลในการจัดการเครือข่าย

หน่วยงานภายใต้เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับหน่วยงาน
1มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
2องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
3มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
4เครือข่ายป่าชุมชน จ.ศรีสะเกษ/ ป่าไม้ภาคพลเมือง
5เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
6เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จ.มหาสารคาม
7กลุ่มขุนดง
8โครงการวัดบันดาลใจ
9มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต ผู้ประสานงานภาคใต้
10สภาป่าไม้ภาคพลเมืองภาคกลางและตะวันตก
11คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
13กลุ่มผู้หญิงห้วยหินดำ (ชาติพันธุ์)
14เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตราด
15เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตราด
16กลุ่มสตรีบ้านทุ่งตะเซะ
17เครือข่ายทรัพยากรดินน้ำป่าเหนือล่าง
18มูลนิธิคนเพียงไพร
19สภาองค์กรชุมชน จังหวัดขอนแก่น
20เครือข่ายฯ จดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม / ผู้ประสานงานเครือข่ายป่า ขอนแก่น
21มูลนิธิผู้หญิง
22ปฏิรูปการเกษตรฯ
23เครือข่ายป่าชุมชนตำบลน้ำไคร้
24เครือข่ายป่าชุมชนตำบลน้ำไผ่
25เครือข่ายที่ดิน
26ประธานชมรมพิทักษ์ธรรมชาติ พิษณุโลก
27เครือข่ายป่าชุมชน อ.วังทอง
28เครือข่ายป่าชุมชน ชาติตระการ
29เครือข่ายทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า จ.กำแพงเพชร
30เครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
31สภาองค์กรชุมชนภาคเหนือ
32สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
33องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
34กลุ่มบิ๊กทรี
35คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
36มูลนิธิฮักเมืองน่าน
37สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
38มูลนิธิอันดามัน
39TEI