องค์กรและหน่วยงานที่ทำงานด้านป่าชุมชน

องค์กรและหน่วยงานที่ทำงานด้านป่าชุมชน

อาสาสมัครป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ Young Citizen Forest Volunteer-YCFV มีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลป่าชุมชน ซึ่งข้อมูลถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการป่าชุมชน อีกทั้งใช้วิธีการที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคที่การสื่อสารไร้ขอบเขตและข้อจำกัด จึงทำให้ทุกคนในสังคมใกล้ชิดกับป่าชุมชนมากขึ้น

ข้อมูลป่าชุมชนที่เป็นผลผลิตจากการดำเนินงานของอาสาสมัครป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ นอกจากจะนำเสนอให้สาธารณะได้รับรู้ถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของป่าชุมชนในมิติต่างๆ แล้ว ยังเป็นการสะท้อนผลการบริหารจัดการป่าชุมชนที่จะทำให้ชุมชนได้รับรู้ว่าวิธีการจัดการป่าของชุมชนมีประสิทธิภาพหรือไม่ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนรุ่นใหม่กับชุมชนอีกรูปแบบหนึ่ง ข้อมูลป่าชุมชนจะถูกนำเสนอในรูปข้อมูลออนไลน์ในฐานข้อมูล ที่มีชื่อว่า ThaiCfnet.org พื้นที่ของการเรียนรู้ด้านป่าชุมชน พื้นที่ของแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียนของคนทำงานด้านป่าชุมชน รวมถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในฐานะพลเมืองที่จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและทุกคนในสังคม

อาสาสมัครป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้งานป่าชุมชนด้วยการสำรวจ รวบรวมข้อมูลป่าชุมชนจำนวน 262 แห่ง จาก 30 จังหวัดของประเทศด้วยแบบสำรวจข้อมูลป่าชุมชนออนไลน์ที่จะทำให้เห็นถึงตำแหน่งที่ตั้งของป่าชุมชน ทรัพยากรป่าที่โดดเด่นและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ บริการทางนิเวศของป่าชุมชน รวมถึงกลไกการบริหารจัดการป่าชุมชน ข้อมูลเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นศักยภาพของทรัพยากรป่าชุมชนภายใต้การดูแล รักษา จัดการของชุมชน