www.thaicfnet.org

ศูนย์รวมข้อมูลป่าชุมชนและป่าที่มีการจัดการร่วมประเภทต่างๆ เพื่อการเชื่อมโยงกันระหว่างป่า ชุมชนและพวกเราทุกคน

ฐานข้อมูลป่าไม้ภาคพลเมือง

ประกอบด้วยข้อมูลของป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ และป่าชุมชนที่เก็บข้อมูลโดยเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
สนใจลงข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ คลิกที่นี่


7,019

ป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้

720

ป่าชุมชนที่เก็บข้อมูลโดยเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

ค้นหาป่าชุมชน

ไฮไลท์จากฐานข้อมูล

ผลผลิตและบริการของป่าไม้ภาคพลเมืองที่รวบรวมไว้

กิจกรรมปลูกป่า

358

กิจกรรมปลูกป่า

สำรวจคาร์บอน

58

สำรวจคาร์บอน

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

111

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนจัดการไฟป่า

383

แผนจัดการไฟป่า

วิสาหกิจชุมชน

156

วิสาหกิจชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

303

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ประเพณีท้องถิ่น

258

ประเพณีท้องถิ่น

รู้จักนักจัดการป่า

ข้อมูลกรรมการป่าชุมชนที่สำรวจโดยเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

คณะกรรมการป่าชุมชน 9,262 คน

ชาย

6,691 คน

หญิง

2,571 คน

การมีส่วนร่วมของสตรีและเยาวชน

แกนนำสตรี

แกนนำสตรี 3,735 คน

แกนนำเยาวชน

แกนนำเยาวชน 2,228 คน

สถิติชุมชนและป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าที่ดูแลโดยชุมชน ทั้งในรูปแบบป่าชุมชนที่ลงทะเบียนกับกรมป่าไม้ ป่าที่ดูแลโดยชุมชน และป่าชายเลนที่อยู่ในความดูแลทั้งของรัฐและชุมชน

พื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน พื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน

ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ราว 73 ล้านไร่ ในจำนวนนี้มีพื้นที่บางส่วนที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพบว่ามีชุมชนอยู่อาศัยและเป็นที่ทำกิน และสามารถจัดการป่าร่วมกับภาครัฐได้ตามเงื่อนไขและกระบวนการทางกฏหมาย

ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ราว 73 ล้านไร่ ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ราว 73 ล้านไร่

ของดีจากชุมชน


หน่อไม้ป่า

หน่อไม้ป่า

น้ำผึ้งป่า

น้ำผึ้งป่า

สมุนไพร

สมุนไพร

ไม้ไผ่

ไม้ไผ่


ทำความรู้จักป่าชุมชน

ทำความรู้จักป่าชุมชน

รีคอฟได้ให้ความหมายของป่าชุมชนอย่างกว้างและใช้คำว่าป่าชุมชนเพื่ออธิบายรูปแบบการจัดการป่าไม้ที่ให้ชุมชนเป็นผู้ที่มีสิทธิในการตัดสินใจเป็นหลัก เป้าหมายเพื่อการรักษาป่าควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการในการดำรงชีพของคนในท้องถิ่น

แผนที่ป่าชุมชน

แผนที่ป่าชุมชน

ค้นหาที่ตั้งและเรื่องราวของป่าชุมชนได้ในแผนที่และฐานข้อมูลการจัดการป่าของชุมชนและประชาชนในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ประเภทต่างๆ ทำความรู้จักข้อมูลป่าชุมชน เช่น การบริหารจัดการป่า ของดีจากป่าชุมชน

ป่าไม้ภาคพลเมือง

ป่าไม้ภาคพลเมือง

เกิดจากการรวมตัวของภาคประชาสังคมที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพลเมืองให้มีบทบาทในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมในทุกประเภทที่ดิน บนฐานความคิด “คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้” และความยั่งยืนของป่าไม้นั้นจะมีคนเป็นกุญแจสำคัญเว็บไซต์ฐานข้อมูลนี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Our Sponsors


Our Partners