นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยินดีต้อนรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ www.thaicfnet.org (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในความดูแลของรีคอฟ ประเทศไทย (ต่อไปนี้เรียกว่า "รีคอฟ") เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของรีคอฟ รีคอฟขอเรียนว่ารีคอฟมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยมาตรการรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่กำหนด

เนื่องจากรีคอฟมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว รีคอฟจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของรีคอฟ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อรีคอฟโดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ thaicfnet@recoftc.org

ท่านรับทราบว่า การใช้บริการเว็บไซต์ของรีคอฟนี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรีคอฟฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรีคอฟมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรักษาความปลอดภัย

รีคอฟได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของรีคอฟ แปซิฟิค เนท เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในระบบเครือข่าย (Network Security Seminar and Consulting) ที่น่าเชื่อถือ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจ หรือนำไปใช้โดยมิชอบ โดยระบบดังกล่าวนี้เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากลและออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรีคอฟเพิ่มเติม โปรดกดที่แต่ละหัวข้อที่ระบุไว้ ดังนี้


ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่รีคอฟเก็บรวบรวม

เพื่อให้รีคอฟสามารถพัฒนาปรับปรุงการให้บริการนำเสนอข้อมูลให้แก่ทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ รีคอฟจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของรีคอฟ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานของรีคอฟ

ในระหว่างที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือลงทะเบียนสมาชิก ท่านอาจต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ ที่ทำงาน ที่พักอาศัย รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เท่าที่จำเป็นและถูกต้องตรงตามความจริง โดยท่านตกลงและยินยอมที่จะดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือเมื่อรีคอฟร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะทำให้รีคอฟสามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์และกิจการของรีคอฟและรีคอฟในเครือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับทราบความต้องการในการใช้บริการของท่าน อันส่งผลให้รีคอฟสามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนและตรงตามความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

นอกจากในขั้นตอนการเข้าใช้บริการหรือการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว รีคอฟอาจจะสอบถามและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อท่านเข้าไปเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นต่างๆ ที่สนับสนุนโดยรีคอฟ รีคอฟในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของรีคอฟ หรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของรีคอฟและรีคอฟในเครือ การที่รีคอฟเพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ ของรีคอฟได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับสมาชิกเว็บไซต์รีคอฟหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์


ข้อ 2 "คุกกี้" (Cookie) คืออะไร

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่รีคอฟเก็บรวบรวมแล้ว รีคอฟยังได้รวบรวมข้อมูลอื่นของท่านโดยใช้คุกกี้ (Cookie) คุกกี้ คือ ข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้รีคอฟสามารถทราบเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของรีคอฟ การใช้คุกกี้ทำให้รีคอฟจะสามารถทราบถึงประเภทของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ของท่านได้ โดยที่ไม่อาจทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อาทิเช่น ชื่อจริง หรือที่อยู่ของท่าน คุกกี้ทำให้รีคอฟสามารถทราบถึงบริการที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ดังนั้น คุกกี้จึงไม่เพียงแต่ทำให้รีคอฟสามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของรีคอฟ และตรวจตราจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของรีคอฟเท่านั้น คุกกี้ยังช่วยให้รีคอฟจัดบริการข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วย


ข้อ 3 การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของรีคอฟในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของรีคอฟสามารถเข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลและบริการที่ดี มีคุณภาพ และถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการเก็บรวบรวมภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมของรีคอฟและรีคอฟในเครือ และเป็นการกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยรีคอฟจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตลอดระยะเวลาที่รีคอฟและรีคอฟในเครือได้ให้บริการแก่ท่าน

โดยเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของรีคอฟนี้ ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมให้รีคอฟเก็บ ครอบครอง รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของรีคอฟและของรีคอฟในเครือ รวมถึงท่านได้ตกลงให้รีคอฟให้ข้อมูลของท่านต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของรีคอฟได้ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดในการให้บริการต่อท่าน

ทั้งนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้รีคอฟ รีคอฟในเครือ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของรีคอฟ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติมด้วย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรีคอฟนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ กับเว็บไซต์ของรีคอฟ รีคอฟจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก


ข้อ 4 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

รีคอฟจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์การให้บริการของเว็บไซต์ (เพื่อการวางแผนการศึกษาต่อ หรือเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาอื่นๆ) หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการของรีคอฟและรีคอฟในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจของรีคอฟ หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการของรีคอฟและรีคอฟในเครือ โดยท่านตกลงและยินยอมให้รีคอฟเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการของรีคอฟเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รีคอฟอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ โดยรีคอฟรับรองว่าประเทศนั้นๆ จะมีหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่าความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย


ข้อ 5 สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ผู้ใช้บริการทุกรายมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของรีคอฟได้ และท่านมีสิทธิขอให้รีคอฟดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน รวมถึงมีสิทธิขอให้รีคอฟลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

  • (1) เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น หรือคำสั่งศาล
  • (2) กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  • (3) กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ
  • (4) มีผลต่อการสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาของศาล
  • (5) เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

นอกจากนั้น ท่านยังมีสิทธิร้องขอให้รีคอฟดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา ไม่เกี่ยวข้อง เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเมื่อท่านได้เพิกถอนความยินยอม หรือท่านอาจร้องขอให้รีคอฟดำเนินการทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อก็ได้


ข้อ 6 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคล

รีคอฟอาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังท่านเป็นครั้งคราว หากท่านระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจากรีคอฟ และหุ้นส่วนของรีคอฟ รีคอฟอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจไปยังท่านเป็นคราวๆ ไป

ท่านมีทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้โดยท่านอาจจะแก้ไขโปรแกรมเบราเซอร์ของท่านว่าจะรับคุกกี้ทั้งหมด หรือท่านอาจจะปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ถือว่า ท่านรับทราบว่าท่านอาจไม่สามารถใช้บริการของรีคอฟและรีคอฟในเครือได้อย่างครบถ้วน หรือเข้าใช้บริการบางเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้


ข้อ 7 การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อรีคอฟเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นทั้งหมด รีคอฟจะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่านจะมีส่วนช่วยในการนำเสนอเนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่รีคอฟจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน

ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่รีคอฟอาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของรีคอฟในภายหน้าเกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของรีคอฟจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละรายได้


ข้อ 8 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของรีคอฟที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

รีคอฟมีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของรีคอฟจากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของรีคอฟไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ของรีคอฟเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รีคอฟจะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ท่านรับทราบและตกลงว่ารีคอฟสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก เหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของรีคอฟ

ในกรณีที่เว็บไซต์ให้บริการระบบเข้ารหัสสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน (Password-protected) ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน รีคอฟขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ของท่านต่อบุคคลใดๆ และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ


ข้อ 9 ข้อยกเว้นความรับผิด

เมื่อรีคอฟตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รีคอฟจะแจ้งเหตุของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ท่านโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งถึงแผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดข้อมูลส่วนนั้น

ทั้งนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของรีคอฟ รีคอฟขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว

รีคอฟอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของรีคอฟ หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยท่านยินยอมและตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และไม่ติดใจเรียกร้องกรรมสิทธิ์ สิทธิใดๆ ในทางกฎหมายต่อรีคอฟ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน