เกี่ยวกับเราwww.thaicfnet.org เป็นระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมมาจากความร่วมมือของทั้งส่วนภาครัฐและภาคพลเมืองที่เป็นผู้ดูแลและจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลป่าชุมชน สามารถสืบค้นข้อมูล ทั้งที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมของป่าชุมชนและป่าที่พลเมืองร่วมจัดการในพื้นที่ประเภทต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้ในแหล่งเดียว

ฐานข้อมูลออนไลน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองหรือ Citizens' Forest Network (CF-NET) ซึ่งเริ่มต้นจากความร่วมมือของรีคอฟ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยหรือ Corporate Governance Fund (CGFund) ทั้งนี้การพัฒนาเว็บไซต์ได้รับความร่วมมือจาก ChangeFusion และองค์กรภาคีต่างๆ ของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองที่ร่วมพัฒนาระบบและนำเข้าข้อมูล อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหวังว่า www.thaicfnet.org จะเป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงคนทำงานป่าชุมชนกับผู้คนที่สนใจ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ให้สามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ตลอดจนเกิดความร่วมมือในการพัฒนาให้ป่าที่ชุมชนและพลเมืองร่วมกันจัดการนั้นเติบโตและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปติดต่อ

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

รีคอฟ ประเทศไทย
ตู้ปณ. 1111 ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10903
โทร 02-9405700
อีเมล thaicfnet@recoftc.org